Sign in

Storing fruit and vegetables in a cold storage is a particularly difficult topic because there are many factors, such as age and origin, which can affect the way fresh products are stored. This guide explains why cold stores should be used for storing and distributing fresh products and the key factors to consider when storing fruit and vegetables in cold storage.

Storing fruits and vegetables — benefits

Bez przechowywania w chłodni większość owoców i warzyw nie zachowa świeżości dłużej niż kilka dni. Zaraz po zebraniu świeżych produktów ich stan zaczyna się pogarszać i zaczynają się rozwijać niebezpieczne bakterie. Low temperatures inside the cold store prevent the…


The size of the frozen goods sector of the global market was valued at USD 291.3 billion in 2019. The growing importance of ready-to-eat food products (RTE) is expected to increase the size of the industry over the next few years due to the fast paced lifestyle of the members of the working class on a global level. In addition, it is expected that increasing consumer spending on foods with a longer shelf life will expand the frozen food segment in the near future. At the same time, customers buy healthy organic food, which in the BIO version provides them…


The Polish market for frozen products has been steadily increasing for several years. The Poles buy about 92 million kg of frozen food per year, the value of which is approximately PLN 800 million. According to the Gemius survey, almost 70% of farms in Poland have frozen vegetables or fruits that are used to create meals. The growing industry of such products, the logistical aspects, and the expansion of the healthy food and lifestyle sector in the “FIT” version, mean that more and more people are buying frozen products online. …


Wielkość światowego rynku sektor mrożonek wyceniono na 291,3 mld USD w 2019 r. Oczekuje się, że rosnące znaczenie produktów spożywczych gotowych do spożycia (RTE) w wyniku gorączkowego stylu życia wśród osób z klasy robotniczej na poziomie globalnym zwiększy rozmiar branży w ciągu najbliższych kilku lat. Ponadto przewiduje się, że rosnące wydatki konsumentów na żywność o większej trwałości spowoduje rozszerzenie segmentu mrożonek w najbliższej przyszłości. Klienci kupują jednocześnie zdrową żywność ekologiczną, która w wersji BIO dostarcza im lepszych składników odżywczych. Warto zadbać o to, by zachować zdrowe produkty na dłużej dzięki głębokiemu mrożeniu.

Mrożone warzywa i owoce — wzrost rynku

W ciągu ostatnich kilku lat rosnący trend zatrudnienia…


Przechowywanie owoców i warzyw w chłodni jest szczególnie trudnym tematem, ponieważ istnieje wiele czynników, takich jak wiek i pochodzenie, które mogą wpływać na sposób przechowywania świeżych produktów.
W tym przewodniku omówiono, dlaczego należy używać chłodni do przechowywania i dystrybucji świeżych produktów oraz najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas przechowywania owoców
i warzyw w chłodni.

Magazynowanie warzyw i owoców — zalety

Bez przechowywania w chłodni większość owoców i warzyw nie zachowa świeżości dłużej niż kilka dni. Zaraz po zebraniu świeżych produktów ich stan zaczyna się pogarszać i zaczynają się rozwijać niebezpieczne bakterie. Niskie temperatury wewnątrz chłodni powstrzymują rozwój tych chorobotwórczych grzybów, zapewniając ograniczenie do minimum…


Polski rynek mrożonych produktów od kilku lat odnotowuje stałe wzrosty. Polacy dokonują zakupu około 92 mln kg mrożonek rocznie, których wartość wynosi w przybliżeniu 800 milionów złotych. Według badań Gemius — prawie 70% gospodarstw w Polsce posiada mrożone warzywa lub owoce, które wykorzystywane są do stworzenia posiłków. Rosnąca branża tego rodzaju produktów, aspekty logistyczne, a także popularyzacja sektora zdrowej żywności i stylu życia w wersji “FIT” sprawiają, że coraz więcej osób dokonuje zakupu mrożonych produktów w wersji online. W związku z powyższym wzrasta zapotrzebowanie na usługi z zakresu głębokiego mrożenia produktów.

W związku z powyższym należy zaznaczyć, że na dzień…

Eco Freeze

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store